FANDOM


Spring Pageant (pl. Wiosenne Widowisko) — usunięta piosenka z filmu animowanego Kraina lodu. We wcześniejszej wersji filmu miało istnieć proroctwo o władcy Arendelle mającym zamarznięte serce i królestwie pogrążonym w wiecznej zimie. Została ona przedstawiona na próbie chóru dzieci pod wodzą spiętego i nadętego dyrektora szkolnego widowiska.

Tekst

Oryginalny

Pageant Kids:
Winter's gone and Spring is springing
Shines the sun with warmth of old
Ding-dong! Ding-dong! Chapel bells are ringing!
We're done with being cold
Flowers a-bloom with odors pleasant
All of Arendelle is glad!
Mother Earth, we thank you for the presents!
Spring's good and Winter's bad

Winter's gone and Spring is springing
Shines the sun with warmth of old
Ding-dong! Ding-dong! Chapel bells are ringing!
We're done with being cold
Brrrrrrr!

Pageant Director:
Good! And exeunt group. Narrators come down stage, with confidence!

First Pageant Kid:
We celebrate spring
We know once it's here
The ancient troll prophecy
Won't come to pass this year
Phew

Second Pageant Kid:
What is this prophecy?
What did it say?
Well, that is the subject
Of our little play!

Pageant Director:
Where are my trolls? I need my trolls!

Pageant Trolls:
Your future is bleak
Your kingdom will splinter
Your land shall be c...

Pageant Director:
Stop! Stop these shenanigans! This is not some silly comedy, Nils Norberg, this is the Trolls' Prophecy. This could be our fate. Give me your gum. Take it from "your future is bleak".

Pageant Trolls:
Your future is bleak
Your kingom will splinter
Your land shall be cursed
With unending winter

Pageant Director:
Good. Going on.

Third Pageant Kid:
With blasts of cold will come dark art

Fourth Pageant Kid:
And a ruler
With a frozen heart!

Fifth Pageant Kid:
Then all will perish in snow and ice!

Pageant Kids the Third, Fourth & Fifth:
Unless you are freed with a sword sacrifice!

Pageant Kid:
What's a sword sacrifice?

Other Pageant Kid:
Beats me.

Pageant Director:
Quiet!

Sixth Pageant Kid:
But Frozen starvation is not today's fate!
Plus we have an extra special cause to celebrate!
The most gracious, gorgeous, smartest, kindest, absolutely perfect...

Pageant Director:
That will do.

Sixth Pageant Kid:
Role model this land has ever seen!
Princess Elsa! I really love her!
Becomes our queen!!

Kid:
Look! There she is! Szablon:Muzyka

Przetłumaczony

Dzieci z widowiska:
Zima zniknęła i wiosna trwa
Słońce świeci z ciepłem dawnych czasów
Ding-dong! Ding-dong! Dzwonią dzwony kaplicy!
Mamy dość byciem zmarzniętymi
Kwiaty kwitną z miłą wonią
Całe Arendelle jest wdzięczne!
Matko Ziemio, dziękujemy Ci za te prezenty!
Wiosna jest dobra, zima jest zła

Zima zniknęła i wiosna trwa
Słońce świeci z ciepłem dawnych czasów
Ding-dong! Ding-dong! Dzwonią dzwony kaplicy!
Mamy dość byciem zmarzniętymi
Brrr!

Dyrektor widowiska:
Dobrze! Grupa wychodzi. Narrator wkracza na scenę, z pewnością siebie!

Pierwsze dziecko z widowiska:
Świętujemy wiosnę
Wiemy, że jeśli już tu jest
Starożytna przepowiednia trolli
Nie spełni się tego roku
Fiu!

Drugie dziecko z widowiska:
Co to za przepowiednia?
O czym mówi?
Cóż, to jest tematem
Naszej małej sztuki!

Dyrektor widowiska:
Gdzie moje trolle? Potrzebuję moich trolli!

Trolle z widowiska:
Wasza przyszłość jest ponura
Wasze królestwo rozpadnie się
Wasze ziemie będą p...

Dyrektor widowiska:
Stop! Skończcie tą błazenadę! To nie jest jakaś głupia komedia Nilsa Nordberga, to Proroctwo Trolli. To może być nasz los. Oddaj gumę. Zacznijcie od "wasza przyszłość jest ponura".

Trolle z widowiska:
Wasza przyszłość jest ponura
Wasze królestwo rozpadnie się
Wasze ziemie będą przeklęte
Niekończącą się zimą

Dyrektor widowiska:
Dobrze. Kontynuujcie.

Trzecie dziecko z widowiska:
Z podmuchem chłodu nadejdzie mroczna sztuka

Czwarte dziecko z widowiska:
I władca
Z zamarzniętym sercem!

Piąte dziecko z widowiska:
Wtedy wszystko przepadnie w śniegu i lodzie!

Trzecie, czwarte i piąte dziecko z widowiska:
Chyba, że zostaniecie wyzwoleni ofiarą miecza!

Dziecko z widowiska:
Co to ofiara miecza?

Inne dziecko z widowiska:
Nie wiem.

Dyrektor widowiska:
Cisza!

Szóste dziecko z widowiska:
Lecz mroźny głód, nie jest dzisiejszym losem!
Mamy jeszcze dodatkowy powód do świętowania!
Najłaskawszy, najwspanialszy, najmądrzejszy, najmilszy, absolutnie doskonały...

Dyrektor widowiska:
Wystarczy.

Szóste dziecko z widowiska:
Wzór do naśladowania, jaki ten kraj kiedykolwiek widział!
Księżniczka Elsa! Uwielbiam ją!
Zostanie naszą królową!

Dziecko:
Patrzcie! Tam jest!

Zobacz też


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.