Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là bộ phim lãng Walt Disney đầu tiên của năm 1937.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.