FANDOMCách thức sử dụng

Sử dụng mẫu sau để làm bản mẫu hộp thông tin, đặt ở trên cùng bài viết

{{Hộp thông tin bài hát
|name =
|image =
|composer =
|lyrics_by =
|singer =
|films =
|shorts =
|shows =
|attractions =
|games =
|albums =
|preceded_by =
|followed_by =
|video =
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.