FANDOM


Cách thức sử dụng

Sử dụng mẫu sau để làm bản mẫu hộp thông tin, đặt ở trên cùng bài viết

{{Hộp thông tin người thật
|name = 
|image = 
|imagesize = 
|caption = 
|born = 
|died = 
|cause of death = 
|nationality = 
|alternate names = 
|occupation(s) = 
|years active = 
|spouse = 
|partner = 
|children = 
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.