Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Disney Wiki Tiếng Việt

Cách thức sử dụng

Sử dụng mẫu sau để làm bản mẫu hộp thông tin, đặt ở trên cùng bài viết

{{Hộp thông tin phim
|image = 
|imagesize = 
|caption = 
|name = 
|director = 
|producer = 
|writer = 
|starring = 
|music = 
|cinematography = 
|editor = 
|studio = 
|distributor = 
|release = 
|time = 
|language = 
|budget = 
|gross = 
|preceded = 
|followed = 
|hidec = 
|website = 
|imdb_id = 
|tv_com_id = 
}}
Advertisement