FANDOMĐoạn mã

Đoạn mã có trong một bài viết:

==Nội dung==
Văn bản 1.<ref>Tên nguồn, ngày truy cập, v.v.</ref>

Văn bản 2.<ref>Tên nguồn, ngày truy cập, v.v.</ref>

==Cước chú==
{{Reflist}}

Chia ra thành các cột

  • Dùng {{Reflist|2}} để tạo ra một danh sách cước chú có hai dòng.
  • Dùng {{Reflist|3}} để tạo ra một danh sách cước chú có ba dòng.
  • Dùng {{Reflist|colwidth=30em}} để làm cho trình duyệt tự động chọn số cột dựa vào độ rộng của trang trình duyệt. Chọn độ rộng cột thích hợp cho độ rộng trong bình của một chú thích trên trang.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.