FANDOM


Căn nhà của Bảy Chú Lùn là căn nhà nhỏ mà các chú lùn chung sống, cũng là nơi trú tạm của Nàng Bạch Tuyết.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.