Lá bùa Ánh Sáng của Dawn là một trong những đồ vật phép thuật trong bộ phim năm 2013, Công Chúa Song Sinh. Nó được sở hữu bởi Công chúa Dawn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.